Podczas lekcji historii "Bogowie greccy" w kl. IV.

{vsig}obrazy//2015/historia4{/vsig}