Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez GOK Łopuszna.

 

 

 

 
Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym!
"DĘBNO - TU MIESZKAM, TU ŻYJĘ"
Wszystkie szczegóły i regulamin dostępne tutaj

 

 

Regulamin

XXV GMINNEGO KONKURSU SZOPEK

ROGOŹNIK

21 GRUDNIA 2022 R.

 

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej

CELE KONKURSU:

 • przybliżenie uczniom Tajemnicy Wcielenia,
 • popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci,
 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnych oraz poczucia estetyki.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
 • praca zbiorowa ( maksymalnie 2 osoby),
 • praca rodzinna (brak klasyfikacji wiekowej – maksymalnie 3 osoby),
 • malarstwo na szkle (prace indywidualne w trzech grupach wiekowych:

grupa I – uczniowie klas 0 – III,

grupa II - uczniowie klas IV – VI,

grupa III – uczniowie klas VII - VIII ,

Uwaga: brak kategorii indywidualnej dla szopek przestrzennych. Szopka wykonana przez jedną osobę należy do kategorii: Szopki rodzinne.

 1. Każda szkoła może przysłać maksymalnie 3 prace łącznie z dowolnych kategorii
 2. W konkursie będą oceniane:
 • ogólny wygląd szopki (estetyka wykonania, rozmieszczenie, proporcjonalność elementów),
 • dobór artystyczny środków plastycznych, oryginalność pomysłów,
 • umiejętność łączenia różnych materiałów (preferowane materiały naturalne),
 • samodzielność wykonania prac (prace indywidualne i zbiorowe).
 1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.
 2. Z przebiegu prac Komisji sporządzony zostanie protokół.
 3. Niepełnoletni uczestnicy konkursu biorą w nim udział wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, w tym zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z prowadzoną przez Szkołę Podstawową w Rogoźniku działalnością, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    (Dz.U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 24.05.2018 r. poz. 1000) oraz zgoda na przekazywanie autorskich praw majątkowych do prac, o których mowa w pkt. 10 regulaminu, musi być wyrażona pisemnie w formie oświadczenia, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Prace należy złożyć do 14.12.2022 r. do godziny 15:00 w Szkole Podstawowej w Rogoźniku z dokładnym opisem pracy (imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria).

 Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na imię i nazwisko. To, jak będzie zapisane na metryczce, znajdzie się na dyplomie (np. Jasiek, zamiast Jan)

 

 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7 ( tj. załącznik Nr 1 ) przekazywane jest wraz z pracą składaną na konkurs.

 

 1. Wyniki konkursu będą ogłoszone 21.12.2022 r. w Szkole Podstawowej w Rogoźniku o godz. 9:30

 

Na stronie internetowej szkoły www.sprognik.szkolnastrona.pl zostanie umieszczony protokół Komisji Konkursowej oraz galeria zdjęć.

Sposób ogłoszenia wyników i wręczenia nagród może ulec zmianie w związku z okolicznościami niezależnymi od Organizatora,  o czym będziemy ewentualnie  na bieżąco informować

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku, Rogoźnik 69, 34-471 Ludźmierz. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, do ich wglądu i poprawy. Dane osobowe biorących udział w konkursie będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez organizatora.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nabycia praw własności do wszystkich prac nadesłanych na konkurs, a także do nabycia majątkowych praw autorskich z nimi związanych określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.).
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 4. W razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

W takim przypadku informacja o nowym terminie zostanie przesłana do uczestników konkursu drogą e-mailową oraz zamieszczona na stronach internetowych szkoły pod adresem:

 

sprogoznik.szkolnastrona.pl

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie czytelniczo-plastycznym organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Targu. Temat konkursu:

“KSIĄŻKI  TO  MOJE  ŻYCIE  –  ŚWIAT  BIBLIOFILA-KSIĄŻKOMANIAKA”.

/więcej informacji na stronie Biblioteki Pedagogicznej

 

 

Zapraszamy do udziału w 2. KONKURSIE LITERACKIM „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE"

/więcej na stronie Małopolskiego Centrum Kultury