Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu literacko – historycznego pt.

Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić. Literackie wspomnienia z historii mojej rodziny.”

Więcej informacji na stronie: Kuratorium Kraków

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Segregujemy odpady w Gminie Nowy Targ”

 • 1

Organizatorzy konkursu

Gmina Nowy Targ z siedzibą ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ.

 • 2

Cele konkursu

 1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej o szkodliwości odpadów, segregacji i właściwych sposobach ich utylizacji.
 2. Promocja zachowań proekologicznych.
 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.
 4. Poprawa jakość życia mieszkańców oraz odwiedzających region turystów.
 5. Pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji.
 • 3

Uczestnicy

Uczniowie szkół podstawowych w miejscowościach Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Knurów, Szlembark, Nowa Biała, Krempachy, Dursztyn, Gronków, Dębno, zlokalizowanych na terenie Gminie Nowy Targ.

 • 4

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej związanej
  z tematem konkursu w dowolnej technice i formacie.
 2. Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie.
 3. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię
  i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa, adres zamieszkania.
 5. Miejsce i termin składania prac: pokój nr 103, Urząd Gminy Nowy Targ,
  Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, 8 maja 2019 roku.
 6. Podpisanie przez rodziców oświadczenia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu pozostają w dokumentacji szkoły macierzystej ucznia.

 • 5

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej wybranej przez organizatora.
 2. Komisja oceniać będzie:
  • zawartość merytoryczną,
  • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
  • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
  • formę estetyczną pracy,
  • wykorzystanie różnych technik plastycznych.
 3. Nagrody przyznane zostaną za miejsca I, II, III w następujących kategoriach wiekowych:
  • kategoria I – klasy 0 – 2
  • kategoria II – klasy 3-5
  • kategoria III – klasy 6 – 8
 4. Organizator przyzna następujące nagrody dla każdej z kategorii wiekowych:
  • 1 miejsce – rower,
  • 2 miejsce – hulajnoga,
  • 3 miejsce – radioodtwarzacz.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2019 roku.
 • 6

Uwagi końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach. 
 3. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania
  im nagrody jest ostateczna.

 

 

Nowy Targ, dnia 30 kwietnia 2019 roku